Uhusiano uliopo kati ya pragmatiki na semantiki. Uhusiano Kati Ya Pragmatiki Na indivisiblearmy.org 2019-03-09

Uhusiano uliopo kati ya pragmatiki na semantiki Rating: 9,3/10 1739 reviews

Fonetiki Na Fonolojia Ya Kiswahili Pdf Free

uhusiano uliopo kati ya pragmatiki na semantiki

Kwa mantiki hii, kwa kuwa semantiki hushughulikia viwango vyote vya lugha, basi hushughulikia pia kiwango cha sintaksia ambapo huangalia maana za tungo, kwani tungo lazima ikubalike kwa wazungumzaji wa lugha husika, pia tungo lazima ilete maana. Yule 1996 anafasili pragmatiki kuwa ni uchunguzi wa maana katika muktadha wa mazungumzo au maandishi na inavyofasiliwa na msikilizaji au msomaji. Tunaporejea katika muktadha wa lugha tunaweza kusema kuwa vitengo vya lugha ni vipengele muhimu vinavyounda maarifa ya lugha kwa ujumla. Mara nyingi utasikia mtu akisema hizo ni 'semantic' hapa anamaanisha kinachogombewa sii cha tofauti sana ni suala tu la kucheza na maneno au kutheorize. Hata hivyo wanasemantiki hujikita katika kuchunguza maana katika viwango mbalimbali kama vile; ngazi ya sauti fonimu , neno, virai, vishazi na hata sentensi.

Next

Chomboz: Semantiki na Taaluma nyingine

uhusiano uliopo kati ya pragmatiki na semantiki

Hat hivyo, taaluma hizi bado zitaendelea kuwa tofauti kwa kuwa semantiki hujihusisha na maana za maneno au viyambo vya maneno kama vilivyo kupitia kwa masemaji na msikilizaji. Ningekusifu sana kama ungeamua kubadili msimbo kabisa na uwasilishe mchango wako kwa Kiingereza kuliko ulivyoamua kuchanganya msimbo. Hii ndiyo njia kuu ya kulipa neno maana, ambayo kwa kawaida haibadiliki kutegemeana na athari za kimazingira. Hivyo kutokana na fasili hii maana hushughulikiwa katika vitengo au viwango vyote vya lugha ambavyo ni fonolojia, mofolojia na sintaksia. Nielewavyo: Semantic inaangalia zaidi maana ya maneno na grammar kwenye sentensi bila kujali context au mazingira ya sentensi hiyo yalipotumika wakati Pragmatic yenyewe inaangalia maana ya maneno katika sentensi pamoja na mazingira ya sentensi na jinsi ilivyotumika.

Next

Chomboz: SINTAKSIA

uhusiano uliopo kati ya pragmatiki na semantiki

Kujenga maana ni mchakato chanamni unaohusisha mnafaka baina ya msemaji, msikilizaji, muktadha wa mzungumzo pamoja na maana ya msingi ya kilichosemwa. Tawi hili la isimu limekuwa ni muhimu sana hasa kutokana na umuhimu wa mazungumzo, kwani ili mazungumzo yaeleweke na ujumbe ufahamike panahitajika maana. Kwa hiyo kutokana na kwamba sintaksia pia ni kitengo mojawapo kinachounda maarifa ya lugha, kwamba, sintaksia haiwezi kutenganishwa na vitengo vingine vya lugha kutokana na uhusiano mkubwa uliopo baina ya vitengo hivi. Kwa mfano mara nyingio katika jamii za kiafrika kujisaidia humaanisha ima kuenda haja ndogo au kubwa. Charles 1934 alishughulikia dhana ya semiotiki kwa kuunda tanzu tatu ambazo ni sintaksia, Pragmatiki na semantiki. Geoffrey Finch 2000 anasema kuwa, dhana ya pragmatiki ilivumbuliwa katika miaka ya 1930 na mwanafalsafa C.

Next

Uhusiano Uliopo Kati Ya Pragmatiki Na Semantiki Media Shared

uhusiano uliopo kati ya pragmatiki na semantiki

Hivyo kwa mtu kufasiri maana kulingana na maarifa ya lugha inapelekea kupotosha maana iliyokusudiwa. Semantiki na leksikografia huchambua maana na sifa za neno na uhusiano wa kimaana wa maneno yenye kuunda kikoa maana. Kuna uunganishaji wa sauti kuunda silabi au mofimu, uunganisha wa mofimu kuunda maneno na maneno kuunda tungo kubwa zaidi sentensi. Mofimu ndio kipashio cha msingi katika mofolojia. Sina hakina kama 'uswa-kinge' ulioutumia hapa utawasaidia sana wanajamvi wenzetu ambao lugha hiyo haipandi.

Next

Uhusiano Uliopo Kati Ya Pragmatiki Na Semantiki Media Shared

uhusiano uliopo kati ya pragmatiki na semantiki

Haya yote yatabainika ikiwa tu msikilizaji atakuwa anamaarifa ya lugha na wakati huohuo anaujua ulimwegu halisi. Katika leksikografia maana za maneno zinapatikana katika fasili ya leksimu. Hii ni maana inayohusiana moja kwa moja na matumizi ya lugha kulingana na muktadha husika. Pia taaluma zote ni taaluma za lugha, hivyo zinachangia kwa kiasi kikubwa kuonesha jinsi gani lugha inavyojiumbia maana kutokana na hali halisi iliyopo. Ni dhahiri kwamba kuna uhusiano usio na mashaka kati ya sintaksia na fonolojia kwa sababu hatuwezi kuwa na miuundo mikubwa bila kuwa na mpangilio sahihi wa sauti katika lugha.

Next

SEMANTIKI NA TAALUMA NYINGINE

uhusiano uliopo kati ya pragmatiki na semantiki

Kwa mfano rangi nyekundu duniani inaashiria upendo hivyo maana ya upendo iliyojitokeza imetokana na taswira ya rangi hiyo. Kama sehemu ya mfumo wa mazungumzo , sambamba na kufasiri na kufafanua mfumo fungamanifu wa mazungumzo katika lugha, na hili litafikiwa tu kwa kuzingatia maarifa ya lugha sambamba na ulimwengu halisi wa mazungumzo. Pragmatiki inashughulikia maana isiyo ya msingi bali maana inayotokana na muktadha husika kwa mfano neno mtoto katika muktadha wa kimapenzi ni msichana wakati semantiki inashughulika na maana ya msingi ambayo inatoa fasili kulingana na kitu kinavyoonekana kwa mfano neno mtoto litafasiliwa kama ni kiumbe kinachozaliwa na binadamu ambacho kina umri chini ya miaka kumi na nane. Uhusiano uliopo kati ya pragmatiki na semantiki available for free pdf download you may find ebook pdf uhusiano uliopo kati ya pragmatiki na semantiki document other than just manuals as we also make available many user guides specifications documents promotional details setup documents and more. Semiotiki hushughulikia neno kama kiwakilishi utajo cha kile kitajwa pia hushughulikia maana ya msingi.

Next

Fonetiki Na Fonolojia Ya Kiswahili Pdf Free

uhusiano uliopo kati ya pragmatiki na semantiki

Maumbo ya kimofolojia huathiri vipengele vingine vya kisintaksia kama vile kipengele cha umoja na wingi, katika maumbo ya kimofolojia ndicho kinachoathiri umbo linalofuata jina na kuathiri muundo wa sentensi nzima. Kwa mantiki hii, kwa kuwa semantiki hushughulikia viwango vyote vya lugha, basi hushughulikia pia kiwango cha sintaksia ambapo huangalia maana za tungo. Semantiki imegawanyika katika makundi manne ambayo ni leksika, mantiki, muundo na nadharia. Wakati huohuo pragmatiki hujishughulisha na jinsi gani muktadha unapelekea kupata maana ya kile kilichokusudiwa kulingana na muda mahsusi. Kupitia aina hii ni vigumu mtu kutambua umuhimu wa msemaji au mzungumzaji kwa msingi tu wa maarifa ya lugha bila kuhusisha hali gani lugha hio imetimika. Hivyo basi ni kusema kuwa, semantiki ni utanzu wa isimu unaojishughulisha na maana ya maneno au viyambo vya maneno katika lugha.

Next

Chomboz: SINTAKSIA

uhusiano uliopo kati ya pragmatiki na semantiki

Mfano maneno kama vile, shule, ugali na bomba, maneno haya yanaweza kutumika katika hali tofauti kwa wakaazi wa Tanzania bara na visiwa vya Zanzibar. Ni dhahiri kwamba ingawa semiolojia na semantiki hushughukia maana, semiolojia kwa kiasi kikubwa hujihusisha na alama za kitaswira na vielezo kwa kiasi kidogo wakati semantiki huchunguza maana katika mfumo wa ishara wa lugha inayozungumzwa na binadamu. Tatu; kanuni za kifonolojia zinaweza kutumika kuelezea maumbo ya kimofolojia. Hivyo basi tunaweza kuonesha jinsi sintaksia isivyoweza kutenganishwa na vitengo vingine vya lugha yaani fonolojia, mofolojia na semantiki kama ifuatavyo: Uhusiano baina ya mofolojia na sintaksia. Katika leksikografia maana za maneno zinapatikana katika fasili ya leksimu. Lakini kanuni hii haifanyi kazi wakati wote kwani kuna mazingira mengine ambayo haifuati hasa katika mofimu mnyambuliko mfano; Wa +oko+a+ji - waokoaji Kwa kuhitimisha mofolojia na fonolojia zote ni nyanja za isimu zinazounda maarifa fulani ya lugha kwa kuchunguza sauti na maumbo ya maneno yatokanayo na sauti za lugha hiyo na mpangilio wake. Ninaamini wakati mwingine utachangia kwa kuwafikiria hata na wanajamvi wengine.

Next